Press "Enter" to skip to content

Измене и допуне закона о комуналним делатностима и иницијатива за лиценцирање предузећа

На последњој седници Управног одбора Удружења водовода и канализације Србије, 26. фебруара 2016. у Београду, поред осталог, било је речи о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима и иницијативи за лиценцирање предузећа.

Ирена Дуканац, саветник у Удружењу за комуналне делатности, представила је три документа: Предлог закона о изменaма и допунама Закона о комуналним делатностима и два подзаконска акта – правилника који уређују области потребне квалификованости, организације предузећа и безбедности снабдевања водом за пиће у редовним условима и кризним ситуацијама, као и лиценцирање предузећа из области водопривреде.

Предлог закона је у децембру 2015. прошао јавну расправу и дат је на међуминистарско усаглшавање – рекла је госпођа Дуканац. – Највећи део предлога Удружења за комуналне делатности ушао је текст, а споменути предлози подзаконских аката још увек су отворени за мишљења и сугестије. Те текстове радних предлога припремило је Удружење  за комуналне делатности, а доношење коначних верзија је у надлежности министарства.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима предвиђено је да министар доноси подзаконски акт којим ће прописати услове за обављање комуналних делатности. Радна верзија тог акта предвиђа две врсте услова – опште, који се односе на све делатности и посебне, који се односе на вршење појединачних комуналних делатности и прецизирани су у посебним поглављима.

Имајући у виду да важећи Закон о водама већ предвиђа лиценцирање предузећа водовода и канализације, као и да су одговарајућим правилником,  донетим на основу тог закона, детаљно одређени услови које предузећа треба да испуне како би добила лиценцу,  предложено је да се Правилником о условима за обављање комуналних делатности не прописују посебни услови за ЈКП водовода и канализације, већ да се лиценца издата према Закону о водама прихвати као доказ да су посебни услови испуњени. Ипак, остала би обавеза уписа у Регистар вршилаца комуналних делатности – закључила је госпођа Дуканац.