Press "Enter" to skip to content

О удружењу

 

Удружење водовода и канализације Србије
Теразије 23/II/203,11103 Београд
Матични бр. 28059558 ПИБ 107229205

Удружење водовода и канализације Србије основано је 11. марта 2011. године. Регистровано је код Агенције за привредне регистре Србије решењем БУ 21457/2011. У складу са дугом традицијом струковног и пословног удруживања у овој области, окупља 38 предузећа водовода и канализације, међу којима и четири највећа, из Београда, Ниша, Новог Сада и Крагујевца.

Удружење је добровољна, невладина и непрофитна организација, основана ради унапређења сарадње и остваривања заједничких интереса својих чланова и циљева дефинисаних оснивачким актом, међу којима су:

 • припремање, промоција и реализација програма у области водовода и  канализације;
 • информисање чланова о законској регулативи, политици и програмима државних органа, невладиног сектора, регионалних и интернационалних организација, које имају или могу имати утицај на пословање предузећа водовода и канализације;
 • организовање форума и јавних дебата за размену идеја, знања и искустава од значаја за пословање и унапређење основне и пратећих делатности својих чланова;
 • заступање интереса чланова пред министарствима и другим државним органима и релевантним организацијама;
 • унапређење сарадње са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству;
 • допринос стварању услова за  спровођење  законске регулативе, стандарда и мерила на националном нивоу;
 • увођење и примена норми, стандарда, техничких правила и корисних искустава из области водовода и канализације, обухваћених регулативом ЕУ;
 • координација, прикупљање и анализа релевантних информација у сектору водовода и канализације и припрема одговарајуће базе података;
 • подршка и учешће у истраживачким активностима које предузимају релевантни органи и институције, као и у реализацији резултата тих истраживања;
 • активно учешће у јавним расправама и поступцима доношења закона и других прописа којима се уређује област водовода и канализације;
 • унапређење културе заштите животне средине кроз подизање свести становништва, државних органа и привредних субјеката о значају водног сектора за економски развој друштва и квалитет живота појединца и друштвене заједнице, уз указивање на потребу посебне заштите вода од свих врста загађивања;
 • упознавање чланова са  новим технологијама  у сектору вода, стручним решењима и методама које се користе у савременом пословању и организацији предузећа;
 • организовање стручних скупова, саветовања, семинара и других облика едукације на националном или регионалном нивоу;
 • објављивање књига, брошура и публикација које се односе на активности Удружења.

Удружење је колективни члан Привредне коморе Србије (ПКС). Своје активности реализује као секција Групације водовода и канализација Удружења за комуналне делатности ПКС.