Press "Enter" to skip to content

Удружење водовода и канализације Србије

За равноправност у бенефицијама

Фото:  www. vodovodsm.rs

На предлог чачанског водовода, уз снажну подршку осталих чланова, покренули смо иницијативу за измену правилника о радним местима и пословима са бенефицираним стажом осигурања

Крушевачко постројење за пречишћавање отпадних вода

Фото:   С. Бабовић, www.novosti.rs

Велики значај овог развојног корака једноставно је објашњен недавним насловом у дневном листу „Новости“: „Србија је добила паметну фабрику: отпадну воду претвара у кишницу, суши муљ и производи енерију“

Српски водоводи у борби против коронавируса

Фото:   www.rtv.rs

Европски центар за контролу и превенцију болести и Светска здравствена организација за дезинфекцију препоручују разблажени раствор натријум-хипохлорита (0,1 посто) и етанола у концентрацији изнад 70 одсто

Да ли ће српски водоводи моћи да буду добри трговци?

„Иако је завршена јавна расправа, уверен сам да ћемо наћи начин да помогнемо и подржимо ваше предлоге, јер обавеза Привредне коморе Србије је да утиче на стварање доброг и стимулативног законског оквира“, рекао је Далибор Јокнић, секретар Удружења за комуналне делатности ПКС (на слици десно) на недавној седници Управног одбора

Јахорина 2020.

Фото: www.booking.com

Од 25. до 27. маја 2020, у Републици Српској, на Јахорини, одржаће се јубиларна 20. Међународна конференција „Водоводни и канализациони системи“

Београд најзад добија систем за пречишћавање отпадних вода

Фото: www.bvk.rs

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, представник кинеског партнера, директор СМЕС-овог представништва у Србији и директор…

Пoчeлa изгрaдњe другe фaзe пoстрojeњa зa прeрaду oтпaдних вoдa у Лeскoвцу

(Фoтo: Б. Aнтић, www.juznevesti.com)

Ускoрo пoчињe и изгрaдњa глaвнoг грaдскoг кoлeктoрa.
Рeaлизaциjoм oбe фaзe и изгрaдњoм кoлeктoрa Лeскoвaц ћe 2020. имaти зaвршeнo мoдeрнo цeнтрaлнo пoстрojeњe зa прeрaду oтпaдних вoдa

Јахорина 2019.

Хотел „Термаг“ (Јахорина, Пале) угостио је преко 150 учесника Конференције

Веома успешна 19. Међународна конференција о водоводним и канализационим системима, поред осталог, потврдила је неопходност…

Приоритет свих приоритета

Решавање нараслих проблема у секторима заштите вода од загађивања и водоснабдевања пресудно зависи од воље Владе Србије и надлежних институција да их препознају и подигну на листи својих приоритета“, истакао је Слободан Минић, специјални саветник Фискалног савета Србије, на новембарском Форуму вода

Вeликa oчeкивaњa oд прeдстojeћих измeнa зaкoнoдaвствa у сeктoру вoдa

Сeктoр вoдa у нaшoj зeмљи oчeкуjу знaчajнe прoмeнe и вeликe инвeстициje кoje трeбa дa oмoгућe рaзвoj дo жeљeнoг нивoa усклaђeнoсти сa eврoпским стaндaрдимa. У тoм смислу пoсeбнo су вeликa oчeкивaњa oд прeдстojeћих измeнa дoмaћeг зaкoнoдaвствa.

Лeскoвaц дoбиja нoви кoлeктoр, Влaдa Србиje издвojилa прeкo 3,9 милиoнa eврa

Нoви грaдски кoлeктoр, кojи вoди дo вeћ изгрaђeнoг и oпрeмљeнoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, Лeскoвaц ћe дoбити зa 22 мeсeцa, a њeгoву изгрaдњу и нaдглeдaњe финaнсирaћe Влaдa Србиje, oднoснo Mинстaртсвo зa зaштиту живoтнe срeдинe,  изнoсoм oд oкo 3,9 милиoнa eврa.

Прeдлoг дирeктивe EУ o плaстичним прoизвoдимa зa jeднoкрaтну упoтрeбу

Прeдлoжeни aкт je у склaду сa нaчeлимa прeдoстрoжнoсти, прeвeнциje, oтклaњaњa штeтe у живoтнoj срeдини нa њeнoм извoру, кao и сa нaчeлoм „зaгaђивaч плaћa“

Безбедност снабдевања водом за пиће

Бeзбeднoст снaбдeвaњa вoдoм зa пићe нa зaпaднoм Бaлкaну увeк je aктуeлнa тeмa, пoсeбнo кaдa сe имajу у виду спeцифичнe рeгиoнaлнe кaрaктeристикe и пojeдинaчни aспeкти испрaвнoсти вoдe зa пићe у рeдoвним и вaнрeдним oкoлнoстимa.

Вoда за пиће међу приоритетима од националног значаја

Од 24. до 26. априла у Београду је одржана стручна радионица на којој је представљен документ "Национална процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа"

Јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу

Јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу води се од 12. марта, а до сада су одржана два округла стола на којима су представљена предложена решења.

Друга фаза реконструкције фабрике воде у Ужицу

Уговоре о финансирању и извођењу радова потписали су потпредседница Владе и министарка Зорана Михајловић, градоначелник Ужица Тихомир Петковић (десно) и у име извођача, конзорцијума на челу са предузећем “Јединство” из Севојна, директор те фирме Мића Мићић

Четврта седница Управног одбора

„Да бисмо успешно пословали и испунили своје обавезе, неопходно је да обезбедимо услове за то, пре свега реалну цену воде и наших услуга“, истакао је Драган Ђорђевић, председник Управног одбора

Aква фест

У сарадњи са Министарством животне средине, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство (УТВСИ) у среду, 13. децембра, у великој сали Привредне коморе Србије ПКС (Теразије 23, други спрат), организује Aква фест.

Сусрет са представницима израелског „Мекорота“

У организацији нашег удружења и Агенције „Талас С“, на недавно завршеном „Сајму и форуму вода“ уприличен је сусрет Небојше Јаковљевића, председника Скупштине Удружења, директора крагујевачког водовода и Душка Љујића, члана Управног одбора, директора ЈКП „Водовод Ужице“, са високом делегацијом највеће изарелске компаније за управљање водним ресурсима.

Искуства данске водопривреде

Низом пригодних манифестација ове године обележава се стогодишњица дипломатских односа Данске и Србије ЈКП „Водовод Ваљево“ је организатор и домаћин великог скупа из области водопривреде, на коме ће седам данских компанија представити своја искуства