Press "Enter" to skip to content

Делатност

У Регистру удружења који води Агенција за привредне регистре Удружење водовода и канализације Србије регистровано је за обављање основне делатности која обухвата развој и унапређење рада и сарадње својих чланова у области водовода и канализације (9411 – делатност пословних удружења и удружења  послодаваца).

Поред ове, Удружење може обављати и друге делатности које су у функцији основне, што обухвата:

  • обраду података, хостинг и сл.

(активности обезбеђења инфраструктуре за хостинг, услуге обраде података и с њима повезане активности, уношење и целокупна обрада података које достављају чланови Удружења и израда специјализованих извештаја);

  • комуникацију и развој односа с јавношћу

(давање савета, усмеравање и пружање помоћи члановима Удружења у вези сa комуницирањем и односима с јавношћу);

  • консултантске активности у вези сa пословањем и управљањем

(давање савета, усмеравање или пружање оперативне помоћи члановима, која се односи на планирање, организациона питања, ефикасност пословања, контролу, управљање информацијама и др);

  • организовање сатанака, стручних скупова и сајмова;
  • издавачку делатност

(издавање информативних садржаја, рекламног материјала и осталог штампаног материјала).