Press "Enter" to skip to content

Апел за хитно предузимање мера за пословни опстанак предузећа водовода и канализације

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Кабинет Председнице Владе
Немањина 11
11000 Београд

Удружење водовода и канализације Србије окупља 35 предузећа водовода и канализације, од којих су највећи ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „NAISSUS“ Ниш, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и, осим њих, још 30 предузећа-чланова из других градова Републике Србије. Посвећени смо заступању интереса предузећа-чланова, промоцији значаја безбедне, здравствено исправне воде за пиће и услуга канализације. Основни производ наших чланова је квалитетна здравствено исправна вода за пиће, а услуге које пружамо становништву обухватају снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода. Информације о нашем раду доступне су на порталу www.udruzenjevodovoda.org .

Одлукама највиших државних органа наш производ и споменуте услуге одређени су као производи и услуге од посебног значаја за одбрану државе1. Исти статус додељен је и објектима у којима радимо2, а у документу „Национална процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа“ недостатак воде за пиће идентификован је као једна од 12 опасности за друштво и државу3. Зато сматрамо да је наша дужност и одговорност да вас обавестимо да је ова област рада доведена на ивицу репродукционог опстанка. Апелујемо да хитним предузимањем мера помогнете да се такво стање превазиђе.

Формално-правно, рад предузећа водовода је у надлежности више министарстава, па се овом приликом обраћамо Влади, која обједињује њихов рад. Разумемо да се друштво и држава налазе у веома деликатној и сложеној ситуацији, али верујемо да енергичним мерама, наравно – у складу са могућностима, можемо пронаћи излаз из тешке ситуације у којој послују предузећа водовода и канализације.

Као што знате, наши производи и услуге увек су били вредновани више као инструмент „очувања социјалног мира“ него развојно-тржишног пословања. Ми одавно немамо унутрашњих резерви за такав пословни статус. Очекивано поскупљење струје и енергената изазива огромну забринутост, јер и са постојећим ценама једва одржавамо ликвидност, с обзиром да су цене наших производа и услуга далеко од економских.

  1. Одлука Владе о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану РС, „Сл. гласник РС“ бр. 58 од 06. 2008, 26 од 05. 04. 2019.
  2. Одлука Владе о објектима од посебног значаја за одбрану РС, „Сл. гласник РС“ бр. 112 од 10.12.2008.
  3. „Процена ризика од катастрофа у РС“, документ усвојен на седници Владе 14. 03. 2019.

Инвестиционо и текуће одржавање у највећем броју случајева своди се на интервентно одржавање водоводне и канализационе мреже. Због присутне забране запошљавања суочавамо се са недостатком витално важних стручњака за функционисање предузећа водовода и канализације, пре свега инжењера хидрограђевинске, електро и машинске струке. Од нас се очекује да ширимо мрежу, у складу са растућим потребама привреде и становништва у градовима. То ширење поља рада, које смо увек одговорно извршавали, поред осталог, значи и већу потрошњу енергената, ускоро по вишим ценама. У овако дефинисаним статусно-пословним условима наша предузећа то не могу да издрже.

Зато Вас позивамо да донесете хитан пакет мера, у складу са Акционим планом за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године. У делу овог документа који се бави економском политиком, као први оперативни циљ наводи се „успостављање економског вредновања воде и услуга снабдевања водом и каналисања“. Износи рачуна за ове услуге не представљају удар на продични буџет, већ су инструмент очувања безбедности државе и здравља њеног становништва.

Снабдевање квалитетном здравствено исправном водом за пиће и одвођење отпадних вода предуслов су свих других услова живота и развоја друштва. Уверени смо да наша држава има потенцијал за ублажавање и отклањање огромних проблема са којима смо суочени. Такође, уверени смо да би улазак у партнерске односе са страним институцијама био погрешан смер у очувању основне делатности предузећа водовода и канализације. Наша предузећа су од посебног значаја за ову државу, она су државна и тако треба да остане.

Сви чланови и органи нашег удружења биће на располагању и трудиће се да Вам на најбољи и најефикаснији начин пруже допринос у дефинисању пакета хитних мера за отклањање егзистенцијалних проблема који паралишу наш рад.

Као прилог, достављамо Вам предлог четири хитне мере, чијом применом би се донекле могао ублажити тежак пословни положај предузећа водовода и канализације. У очекивању одговора, срдачно Вас поздрављамо.

Мирослава Херо-Гон,
генерални секретар
Удружења водовода и канализације Србије

Контакти:
miroslava.hero@yahoo.com
064 813 1431

Достављено:
Влади Републике Србије – Кабинету Председнице Владе
Архиви Удружења водовода и канализације Србије
Е-поштом достављено:
Влади Републике Србије – Кабинету Председнице Владе
Министарству одбране РС
Министарству унутрашњих послова РС – Сектору за ванредне ситуације
Министарству финансија РС
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – Републичкој дирекцији за воде
Министарству заштите животне средине РС – Агенцији за заштиту животне средине
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС
Министарству државне управе и локалне самоуправе РС
Привредној комори Србије – Удружењу за комуналне делатности

 

Прилог Апелу Влади Републике Србије
за хитно предузимање мера за пословни опстанак
предузећа водовода и канализације

У намери да допринесемо бржем решавању проблема наших чланова, без икаквих амбиција да креирамо развојну политику сектора, предлажемо Вам четири хитне мере, чијом применом би се, наравно – у складу са могућностима државе, донекле могао ублажити тежак пословни положај предузећа водовода и канализације.

  1. Усвајање методологије за утврђивање цена воде за пиће и услуга канализације, у складу са циљевима Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

-Уколико би цене добијене применом методологије биле превисоке за постојећи ниво стандарда живота, корекције би се могле извршити у складу са могућностима, али на ниво прихватљив за предузећа водовода и канализације, и уз обавезу израде плана са роковима приближавања економском вредновању воде за пиће и услуга канализације (што је циљ зацртан у Акционом плану);

  1. Усвајање препоруке за локалне самоуправе да се захтеви предузећа водовода за корекцију цена разматрају по хитном поступку

-Поскупљење струје и енергената изазива ланчане проблеме у снабдевању не само енергентима, већ и неопходним материјалима и хемикалијама, добављачи бирају кратку рочност уговора, па је за континуитет рада предузећа водовода потребна хитна реакција;

  1. У складу са могућностима, дефинисати листу пореских олакшица за предузећа водовода и канализације;
  2. Утврдити начин измиривања дугова заштићених потрошача, који су у власништву државе (државних установа, болница.., свих којима се услуге морају пружати независно од дуговања)

-Евентуално формирање буџетске линије за ту намену, из које би се дуговања благовремено измиривала, што би допринело ликвидности предузећа водовода и канализације.