Press "Enter" to skip to content

Интересантна употреба закона

  • Позивајући се на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ужички водовод је добио три захтева за достављање више стотина докумената, у папирима тешких сигурно неколико десетина килограма

  • Тражи се достављање електронском поштом, наравно – у законском року

Фото: www.danubeogradu.rs

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја један је од стубова демократског развоја. Њиме се „уређују права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва“, каже се већ у првом члану. „Права из овог закона припадају свима под једнаким условима, без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште, или лично својство као што је раса, вероисповест, национална или етничка припадност, пол и слично“, стоји у шестом члану.

Остваривање права јавности да зна свакако је велика демократска творевина. Необична употреба споменутог закона који уређује управо овај индикатор демократичности, понекад прераста у бирократску главобољу, која нема баш никакве везе са правом јавности да зна. То се почетком овог месеца догодило ужичком водоводу.

На адресу ЈКП „Водовод“ Ужице 10. новембра стигла су три захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Тражилац наводи да су му набројане информације потребне ради грађанског надзора законите, рационалне ефикасне и наменске употребе буџетских средстава и располагања имовином Републике Србије. За сврху тог надзора тражилац захтева достављање следећих докумената: „информацију о прековременом раду запослених у периоду 2016-2019. године, и то: име и презиме запосленог, назив радног места, месец, годину, број прековремених сати, разлог за прековремени рад, нето и бруто износ исплаћен за сваки месец на име прековременог рада, за сваког запосленог, број решења или другог акта којим је одређен прековремени рад за сваког запосленог или групу запослених…“ Следи списак сличних захтева за исти четворогодишњи период о боловањима, службеним путовањима… Да не оптерећујемо текст, списак тражених информација можете погледати овде.

С обзиром да управљају средствима у својини Републике Србије, сва јавна комунална предузећа сваке године подносе извештаје о раду својим оснивачима, скупштинама локалних самоуправа. Наравно, то чини и ужички водовод. Учинио је то за сваку пословну годину која се наводи у захтеву тражиоца ове информације од јавног значаја. Скупштине локалних самоуправа чине управо представници јавности која има право да зна. Као органи највише власти у локалним заједницама, скупштине имају низ стручних служби које им помажу да процене ваљаност свих извештаја и информација. Било би за очекивати да и тражилац дугачког списка информација у „ужичком случају“ има на располагању многобројан стручни тим који ће моћи ваљано да анализира, или бар прелиста десетине килограма докумената. Ипак, то је мало вероватно.

О мотивима тражиоца информација могли бисмо да спекулишемо. На пример, ако се не испоштује законски рок од 15 дана, недостављање информација могло би да кошта ужички водовод, наравно у корист тражиоца. Зашто достављање информација електронском поштом? Да би се избегло плаћање фотокопирања, што би тражилац по Закону морао да плати? Или, да се избегне ношење толиких килограма папира? Можда да се осигура пробијање рока за достављање, пошто је тешко обезбедити довољно службеника и много скенера да би се скенирање и  слање електронском поштом обавило за само две недеље?

Не улазећи у мотиве тражиоца, колеге из Ужица су затражиле тумачење Повереника за информације од јавног значаја, што можете прочитати овде. Одговор још није стигао, а ужички водовод ће свакако поступити по препорукама Повереника. Мада, било би врло корисно да се позабави и могућностима за примену члана 13 Закона, које уређују област злоупотребе слободног приступа информацијама од јавног значаја.