Press "Enter" to skip to content

Седница Одбора Групације водовода

Седница Одбора Групације водовода и канализације Привредне коморе Србије (ПКС) одржаће се у уторак, 25. априла (ПКС, Теразије 23, сала 1 на осмом спрату). Рад ће у потпуности бити посвећен усаглашавању ставова и изради Предлога уредбе о садржини, начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности, са посебном анализом стручне оспособљености кадрова и техничких капацитета које треба да испуне вршиоци комуналних делатности.

Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), прописано је да Влада својим актом уређује садржину, начин и услове за отпочињање обављања комуналних делатности, чиме се посебно уређују стручна оспособљеност кадрова и технички капацитети које морају да испуне сви који се баве вршењем  комуналних делатности. Одредбом члана 21 истог закона прописано је да ће подзаконски акти за ту сврху бити донети у року од шест месеци од дана ступања овог закона на снагу.

С тим у вези Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре формирало је Радну групу за израду Уредбе. С обзиром на разноврсност комуналних делатности, поред представника власти и струке, радну групу чине и представници многих комуналних предузећа. Полазећи од важности и специфичности услуга снабдевања водом за пиће и одвођења комуналних отпадних вода, Одбор Групације је сазван да се претходно усагласе ставови предузећа из ове области, како би се ефикасније радило у оквиру Радне групе.

Подсећамо да су чланови Одбора, уједно и чланови нашег удружења, предузећа водовода из Београда, Лесковца, Зајечара, Пирота, Ужица, Крагујевца, Ниша, Краљева, Новог Сада, Зрењанина, Крушевца, Суботице, Кладова, Чачка и Врања. Нарвно, седница је отворена и за друге чланове нашег удружења, уколико сматрају да својим предлозима могу да пруже допринос овој тематици.