Press "Enter" to skip to content

Нацрт закона о води за људску употребу

  • У извештају о спроведеној јавној расправи, поред осталог, наведено је да су се примедбе и предлози највећим делом односили на воду из објеката јавног водоснабдевања

  • Усвојени су предлози који су били прихватљиви према процени Радне групе која је учествовала у изради Нацрта

Eu-Nacrt
Радна група Министарства здравља која је учествовала у изради Нацрта, како се наводи у извештају „самоиницијативно је извршила измене и допуне текста“ ради будуће лакше примене закона, па остаје да се са садржином овог акта упознамо тек у току скупштинске процедуре

Доношење Нацрта закона о води за људску употребу резултат је процене да је снабдевање становништва здравствено исправном водом за пиће делатност од изузетног значаја, да је незадовољавајуће стање законске регулативе која уређује ову област и постоји потреба да се она уреди на једниствен начин, као и да постоји обавеза да се прописи наше земље ускладе са релевантним прописима Европске уније.

Јавност је имала прилику да расправља о Нацрту од 12. марта до 4. априла 2018, а Министарство здравља је недавно објавило Извештај о спроведеној јавној расправи. Радна група у којој су били представници Министарства  и института за јавно здравље Србије, Војводине, Београда и Ниша, која је учествовала у изради Нацрта, анализирала је приспеле примедбе и предлоге и усвојила оне за које је процењено да су прихватљиви.

Поред тога, како стоји у Извештају о спроведеној јавној расправи, „Радна група је самоиницијативно извршила измене и допуне текста Закона за које сматра да ће након усвајања допринети његовој лакшој примени: прецизније су дефинисани поједини појмови из члана 3. Закона и измењен је текст појединих чланова Закона без промене њихове суштине.“

Примедбе, предлози и сугестије који нису прихваћени тематски су груписани, а одговоре можете прочитати у интегралном тексту Извештаја.