Press "Enter" to skip to content

Inicijativa za izmenu i dopunu Nacrta zakona o zaštiti potrošača

 

Ime i prezime, odnosno naziv organizacije i institucije:

UDRUŽENjE VODOVODA I KANALIZACIJE SRBIJE

Terazije 23/II/202, Beograd

Kontakt telefon: 011/344 8904, 064/813 1431, Miroslava Hero-Gon, generalni sekretar

E-pošta: miroslava.hero@yahoo.com

Naziv zakona na koji upućujete predloge i sugestije:

Nacrt zakona o zaštiti potrošača

Datum: 22. 11. 2019.

 

  1. Opšti komentari i sugestije u odnosu na Nacrt zakona kao celinu
U ime svih srpskih preduzeća vodovoda i kanalizacije, Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije iskreno pozdravlja svaki napor za unapređenje prava potrošača, posebno ako je reč o zakonodavnom uređivanju ove oblasti.

Ujedno, apelujemo na Ministarstvo da se ostvarivanjem tog napretka nepotrebno ne oteža već dovoljno težak položaj preduzeća vodovoda i kanalizacije.

Preduzeća vodovoda i kanalizacije obavljaju delatnost koja je ne samo od opšteg ekonomskog interesa, već je od opšteg društvenog interesa, u najširem i najznačajnijem smislu. Reč je o snabdevanju stanovništva kvalitetnom zdravstveno ispravnom vodom za piće i odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda, što je uslov svih drugih uslova zdravlja i napretka društva.

Potpuno je opravdano da ovaj zakon naša preduzeća tretira kao trgovce kada je reč o uređivanju izdavanja računa i naplate usluga.

U vezi sa obavezom mesečnog izdavanja računa, koja u našem slučaju ovakvim zakonskim rešenjem podrazumeva obavezu mesečnog očitavanja vodomera, apelujemo samo da se položaj „trgovca“ uredi tako da se preduzećima ne oteža poslovni status. Jer, zakonska obaveza mesečnog očitavanja vodomera ne postoji ni u Evropi, a verovatno ni u svetu.

 

  1. Konkretan deo Nacrta zakona čiju izmenu predlažete i Vaš predlog za izmenu
  1. Menja se i dopunjuje stav 1 člana 90, tako da glasi:

„Trgovac je dužan da račune za pružene usluge od opšteg ekonomskog interesa dostavlja bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za period od najviše mesec dana, izuzimajući račune koji prate mesečno zaduženje za potrošnju vode očitanu na vodomeru, na koju se primenjuju odluke osnivača i pojedinačni akti komunalnih preduzeća u čijoj je nadležnosti pružanje usluga očitavanja potrošnje vode iskazane na vodomeru.“

Napomena: U okviru Privredne komore Srbije Udruženje posluje kao Grupacija vodovoda i kanalizacije PKS. Inicijativu za ovakvo zakonsko rešenje kod Ministartsva smo pokrenuli još 2016. godine (dokaz u prilogu 1), ali nije bilo odgovora. Prekjuče, 20. 11. 2019, na sednici Skupštine Udruženja, koja je najviši organ organizovanog delovanja srpskih vodovoda, jednoglasnom snažnom podrškom, odlučeno je da se „stara“ inicijativa ponovi, sa nadom da će se naš glas sada čuti i uvažiti, s obzirom da ga dostavljamo u toku javne rasprave o Nacrtu zakona (odluka Skupštine u prilogu 3).

  1. Menja se i dopunjuje stav 9 člana 55, tako da glasi:

„Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, izuzev odgovora na reklamacije za pružene usluge od opšteg ekonomskog interesa za koje se primenjuje rok od petnaest dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana od dana podnošenja reklamacije za tehničku robu, nameštaj i usluge od opšteg ekonomskog interesa.“

Napomena: Ovaj predlog nećemo posebno obrazlagati, već se u tom delu pridružujemo obrazloženju koje je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ juče dostavilo Ministarstvu, a koji je jednoglasno podržan na prekjučerašnjoj sednici Skupštine Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije.

  1. Obrazloženje za izmenu stava 1 člana 90. Nacrta zakona

Navedeno rešenje iz prvog stava člana 90. Nacrta, identično je rešenju iz člana 91. Zakona o zaštiti potrošača, za čiju izmenu i dopunu je ovo udruženje, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvu dostavilo predlog još 2016. godine (prilog 1). Tekst tada pokrenute inicijative je objavljen na internet portalu Udruženja www.udruzenjevodovoda.org

Primena Zakona o zaštiti potrošača ( „Sl. glasnik RS“ br.62/2014), (u daljem tekstu: Zakon) i tumačenje čl.91 stav 1 Zakona od strane inspekcije, a u skladu sa ovlašćenjima nadležnih inspektora preciziranih čl.156 Zakona, dovelo je do remećenja procesa rada pojedinih preduzeća vodovoda i kanalizacije Srbije.

Prethodno pomenutu odredbu Zakona, naime, tržišni inspektori tumače tako da postoji obaveza komunalnog preduzeća koje u svojstvu Trgovca u smislu Zakona vrši usluge očitavanja potrošnje vode preko vodomera, da tu uslugu mora vršiti jednom mesečno, tj. da se vodomer mora očitati jednom mesečno, kako bi se pratila ostvarena potrošnja vode i zaduženje iskazano na računu na mesečnom nivou.

Uz svo uvažavanje zaštite potrošača i Zakona o kome govorimo, napominjemo da su sva preduzeća vodovoda i kanalizacije oduvek, a često u gotovo nemogućim uslovima, radila na ispunjenju cilja koji je iznad svih poslovnih ciljeva – da stanovništvo ove zemlje redovno snabdevaju kvalitetnom zdravstveno ispravnom vodom za piće. U tom smislu, u zajedničkom interesu preduzeća vodovoda i svih naših potrošača je obostrano zadovoljstvo, kako kvalitetom proizvoda i usluga koje pružamo, tako i računima koje ispostvaljamo za te proizvode i usluge.

Poput redovnog plaćanje računa za utrošenu vodu, koje je preduslov za finansijsku stabilnost i kontinuirano obavljanje osnovnih delatnosti, mesečno očitavanje potrošnje vode na vodomerima je velika želja svih preduzeća vodovoda. Ipak, na ovom nivou tehničko-tehnološkog razvoja i u ovakvim uslovima poslovanja, uspostavljanje mesečnog očitavanja vodomera kao zakonske obaveze je kontraproduktivno sa mnogih aspekata i moglo bi da dovede do velikih probelema u radu preduzeća vodovoda.

  • Za očitavanje mesečne potrošnje vode iskazane na vodomeru ne postoje tehnički uslovi (za razliku od merača potrošnje električne energije, vodomeri se nalaze na teže dostupnim mestima, a u zimskim mesecima su skoro nedostupni i u tim periodima se u vodomerna skloništa, kao vid izolacije, ubacuju stiripor, karton, tekstil, slama i sl).
  • Za očitavanje mesečne potrošnje na vodomerima ne postoje kadrovski uslovi (nijedno komunalno preduzeće nema toliko radnika da podmiri potrebe mesečnog očitavanja, a zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru nije u mogućnosti da zaposli nove radnike).
  • Za očitavanje mesečne potršnje vode na vodomerima ne postoje ni finansijske mogućnosti (čak i ako bi se ukinula zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, preduzeća vodovoda nisu u stanju da podnesu trošak zapošljavanja većeg broja novih radnika, što bi se moglo podneti isključivo značajnim povećanjem cene naših proizvoda i usluga).
  • Mesečno očitavanje potrošnje vode na vodomerima ne postoji kao obaveza ni u okviru Evropske unije, niti u drugim zemljama, koje imaju mnogo dužu tradiciju zakonske zaštite potrošača.

Primera radi, u dokumentima Evropske komisije najčešće se govori o „pametnim brojilima“ (smart meters), koja su za našu praksu još nedostižna, ali obaveza mesečnog očitavanja ne postoji čak ni za takve merne uređaje. U jednom od dokuemnata (Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, Articles 9-11: Metering; billing information; cost of access to metering and billing information), pored ostalog, navedeno je da se potrošačima koji nemaju „smart brojila“ realna potrošnja mora očitati tromesečno ili najmanje jednom u šest meseci.
Inače, u različitim zemljama EU, pa čak i unutar pojedinih zemalja, praksa je veoma različita, ali je najčešće kvartalno čitanje potrošnje na vodomerima. U Nemačkoj se, na primer, vodomeri očitavaju jednom godišnje, pa se tako očitana potrošnja raspoređuje na račune za narednih 12 meseci. U Sidneju se potrošačima pruža mogućnost mesečnog očitavanja, ali za to plaćaju dodatnih 30,3 dolara… (prilog 2)

Dokument (PDF -format)