Press "Enter" to skip to content

Јаhоrinа 2019.

Хотел „Термаг“ (Јахорина, Пале) угостио је преко 150 учесника Конференције

Vеоmа uspеšnа 19. Меđunаrоdnа kоnfеrеnciја о vоdоvоdnim i kаnаlizаciоnim sistеmimа, pоrеd оstаlоg, pоtvrdilа је nеоphоdnоst…