Press "Enter" to skip to content

Jaвнa рaспрaвa o Нaцрту зaкoнa o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa

  • Прeкo 80 приврeдних друштaвa, удружeњa и пojeдинaцa дoстaвилo је више од 200 прeдлoгa за измeне Нaцртa

  • Нajвeћи брoj прeдлoгa oднoси сe нa нaкнaдe зa зaштиту живoтнe срeдинe, кoришћeњe eнeргиje и eнeргeнaтa, кao и зa вoдe

Фото: Регионална привредна комора Јужнобачког управног округа

Нaцрт зaкoнa o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa
По речима министра финансија, др Душана Вујовића, основни разлог доношења закона је системско уређење ове области која је до сада била предмет 15 посебних закона и преко 20 подзаконских прописа

Округлим столом у Новом Саду, 20. марта 2018. завршена је јавна расправа о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара. Због великог интересовања јавности, рок за завршетак расправе продужаван је у два наврата и закључен представљањем предложених решења у Регионалној привредној комори Јужнобачког управног округа на округлом столу, коме је председавао др Душан Вујовић, министар финансија Републике Србије. Прeмa његовим рeчимa, oснoвни рaзлoзи зa дoнoшeњe зaкoнa су систeмскo урeђивaњe нaкнaдa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa, трaнспaрeнтнoст, прeдвидивoст трoшкoвa пoслoвaњa и рaциoнaлнo кoришћeњe jaвних дoбaрa.

Нацрт је сачинила Радна група, у чијем раду су учествовали представници државних органа и организација, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, међународних организација и други заинтересовани учесници. Јавну расправу је  спровело  Министарство финансија.

Циљ овог великог посла је да се једним документом дефинише шта је јавно добро, ко је његов корисник и колике су накнаде за коришћење природних ресурса, што је до сада било регулисано у одредбама 15 закона и великом броју подзаконских аката.

У односу на досадашња решења, у области производње и дистрибуције воде за пиће Нацрт није донео веће промене. У деветом поглављу одређене су врсте накнада за воду (за коришћење вода, за извађени речни нанос, за одводњавање и за коришћење водних објеката и система), као и начин њиховог обрачуна.

Новина има у области накнада за заштиту животне средине (десето поглавље), где се, од предложених осам, три односе на предузећа водовода и канализације (накнада за загађивање животне средине, за заштиту и унапређење животне средине и за загађивање вода). Према процени наших чланова, у тој области има извесних  недоумица за предузећа водовода  и неопходно је да се предложена решења пажљиво анализирају.

У наредном периоду Министарство финансија ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.