Press "Enter" to skip to content

Национална конференција за воде

  • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде недавно је започело процес формирања Националне конференције за воде

  • За члана овог Владиног тела кандидовали смо Небојшу Јаковљевића, председника Скупштине Удружења, директора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Фото: www.rtk.co.rs
Небојша Јаковљевић

На основу Закона о водама и Одлуке о оснивању Националне конференције за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде започело је припреме за формирање овог важног тела. Републичка дирекција за воде увелико прикупља податке о кандидатима за чланство у Конференцији, који ће бити предложени Влади Србије за именовање. На позив Дирекције, за члана у овом Владином телу кандидовали смо Небојшу Јаковљевића, председника Скупштине нашег удружења.

Како је Законом прописано, ово Владино тело има 14 чланова. Чине га представници јединица локалне самоуправе са сваког водног подручја, представници корисника вода и удружења грађана. На предлог надлежног министарства именује га Влада, којој једном годишње подноси извештај о раду.  Рад Конференције је јаван, а средства за ту сврху обезбеђују се у буџету наше државе.

Конференција прати реализацију Стратегије и плана управљања водама, учествује у јавој расправи у фази припреме тог плана, прати његову реализацију, даје предлоге за побољшање учешћа јавности у процесу планирања, доношења одлука и контроле њиховог спровођења, даје предлоге за едукацију јавности о значају воде, потреби рационализације њене потрошње, заштити вода и улози водних објеката.

Стратегија управљања водама до 2034. године најважнији је документ који обезбеђује континуитет у дугорочном планирању развоја и функционисања сектора вода. У њему је анализирано стање у свим областима сектора у оквиру кога послујемо, дефинисани су циљеви, дате препоруке и смернице како да их достигнемо.

Поред осталог, у овом документу одређују се правци развоја снабдевања становништва и индустрије водом, поштовање параметара код одређивања квалитета воде за пиће, елементи третмана воде за пиће код регионалних и локалних водоводних система, област финансирања управљања водама. На основу Стратегије спроводе се реформе Сектора са циљем да се достигну стандарди управљања, укључујући и организационо прилагођавање, као и системско јачање стручних и институционалних капацитета на националном, регионалном и локалном нивоу, у складу са планом.

„Министарство, односно јавно водопривредно предузеће које припрема план управљања водама дужно је да обезбеди активно учешће јавности у процесу припреме и доношења тог плана“, каже се у Закону о водама. То је најважнији задатак Националне конференције за воде.