Press "Enter" to skip to content

Nacionalna konferencija za vode

  • Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nedavno je započelo proces formiranja Nacionalne konferencije za vode

  • Za člana ovog Vladinog tela kandidovali smo Nebojšu Jakovlјevića, predsednika Skupštine Udruženja, direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac

Фото: www.rtk.co.rs
Nebojša Jakovlјević

Na osnovu Zakona o vodama i Odluke o osnivanju Nacionalne konferencije za vode, Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je pripreme za formiranje ovog važnog tela. Republička direkcija za vode uveliko prikuplјa podatke o kandidatima za članstvo u Konferenciji, koji će biti predloženi Vladi Srbije za imenovanje. Na poziv Direkcije, za člana u ovom Vladinom telu kandidovali smo Nebojšu Jakovlјevića, predsednika Skupštine našeg udruženja.

Kako je Zakonom propisano, ovo Vladino telo ima 14 članova. Čine ga predstavnici jedinica lokalne samouprave sa svakog vodnog područja, predstavnici korisnika voda i udruženja građana. Na predlog nadležnog ministarstva imenuje ga Vlada, kojoj jednom godišnje podnosi izveštaj o radu.  Rad Konferencije je javan, a sredstva za tu svrhu obezbeđuju se u budžetu naše države.

Konferencija prati realizaciju Strategije i plana upravlјanja vodama, učestvuje u javoj raspravi u fazi pripreme tog plana, prati njegovu realizaciju, daje predloge za pobolјšanje učešća javnosti u procesu planiranja, donošenja odluka i kontrole njihovog sprovođenja, daje predloge za edukaciju javnosti o značaju vode, potrebi racionalizacije njene potrošnje, zaštiti voda i ulozi vodnih objekata.

Strategija upravlјanja vodama do 2034. godine najvažniji je dokument koji obezbeđuje kontinuitet u dugoročnom planiranju razvoja i funkcionisanja sektora voda. U njemu je analizirano stanje u svim oblastima sektora u okviru koga poslujemo, definisani su cilјevi, date preporuke i smernice kako da ih dostignemo.

Pored ostalog, u ovom dokumentu određuju se pravci razvoja snabdevanja stanovništva i industrije vodom, poštovanje parametara kod određivanja kvaliteta vode za piće, elementi tretmana vode za piće kod regionalnih i lokalnih vodovodnih sistema, oblast finansiranja upravlјanja vodama. Na osnovu Strategije sprovode se reforme Sektora sa cilјem da se dostignu standardi upravlјanja, uklјučujući i organizaciono prilagođavanje, kao i sistemsko jačanje stručnih i institucionalnih kapaciteta na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, u skladu sa planom.

„Ministarstvo, odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje priprema plan upravlјanja vodama dužno je da obezbedi aktivno učešće javnosti u procesu pripreme i donošenja tog plana“, kaže se u Zakonu o vodama. To je najvažniji zadatak Nacionalne konferencije za vode.