Press "Enter" to skip to content

Nova pravila – problemi u najavi

  • Novi pravilnik o overavanju vodomera doneo je niz obavezujućih rešenja za čiju primenu sada nema uslova, a trebalo bi ih obezbediti do kraja godine

Pre tačno dve decenije Evropski parlament je doneo MID direktivu (Measuring Instruments Directive), u nameri da uredi tržište deset vrsta mernih instrumenata, da bi se obezbedila ravnopravna tržišna pozicija subjekata koji ih koriste u poslovanju.

Na putu harmonizacije sa propisima Evropske unije,  MID direktiva nam je donela donela nove propise. Posle nekoliko odlaganja, Pravilnik o merilima primenjuje se od početka ove godine, a Pravilnik o overavanju vodomera trebalo bi da se primenjuje od početka 2025. Reč je o vodomerima koji se upotrebalјavaju u domaćinstvima, poslovnim prostorima i lakoj industriji.

Pravilnikom o merilima propisuju se zahtevi za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za merenje količina tečnosti koje nisu voda, automatske vage, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova, ocenjivanje usaglašenosti i postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i drugu dokumentaciju koja prati ova merila, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Pravilnikom o overavanju vodomera propisuju se način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja vodomera koji su predviđeni za merenje zapremine čiste, hladne ili zagrejane vode za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, zahtevi koje vodomeri moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vodomere.

O toj temi raspravlјalo se na poslednjem Forumu voda. Primena niza novih rešenja koja će biti obavezujuća za devet meseci izazvala je burnu diskusiju. Ukazano je da u skoro svim oblastima, od tehničko-tehnoloških do tržišnih, na ovom nivou rada i poslovanja nema uslova za primenu Pravilnika početkom 2025.

U analizi pojedinih segmenata ispostavilo se da ima mnogo otvorenih pitanja, počev od osnovnog: da li naša zemlјa ima dovolјno akreditovanih institucija i laboratorija u kojima bi vodovodi mogli da izvrše overavanje, čak i kada bi sve druge prepreke bile otklonjene? Preduzećima vodovoda preostaje da odgovore potraže usaglašenim stavovima i iniciranjem dijaloga sa nadležnim institucijama.