Press "Enter" to skip to content

Sajam i forum voda

  • Od 16. do 18. novembra održaće se 13. Međunarodni sajam i forum voda
  • U okviru Foruma, drugog dana, 17. novembra, održaće se redovna sednica Skupštine našeg udruženja

Najveća sajamska smotra našeg sektora i ove godine će se održati u prostorijama „Belekspo centra“, a naučno-stručni skup Forum voda u halama Hotela „Holidej In“, u Novom Beogradu.

„Klimatske promene i energetska kriza – kako obezbediti održivo poslovanje preduzeća vodovoda i kanalizacije“ tematski je okvir Foruma. Iz različitih uglova razmatraće se uticaji energetskih problema i klimatskih promena na sektor voda, globalne ekonomske promene i njihove posledice na održivo poslovanje preduzeća vodovoda. Program Foruma voda možete preuzeti ovde. Opširnije informacije o Sajmu i forumu voda pronaći ćete u brošuri, koju možete preuzeti ovde.

Prvi dan Foruma posvećen je sagledavanju različitih aspekata uticaja energetske krize na preduzeća vodovoda. Imaćemo priliku da čujemo analize elektroenergetskog sistema Srbije, informacije o potrošnji energije u preduzećima vodovoda, energetskoj efikasnosti, stanju resursa i bezbednosti vode za piće, kao i regionalnoj i međunarodnoj saradnji.

U okviru Foruma, u konferencijskim salama „Gračanica“ i „Ravanica“ Hotela „Holidej In“, drugog dana, 17. novembra, sa početkom u 12,30 časova, održaće se redovna sednica Skupštine našeg udruženja.

Sednici će prethoditi sesija posvećena održivom poslovanju preduzeća vodovoda i kanalizacije, u okviru koje će biti saopšten izveštaj o stanju javnih komunalnih preduzeća našeg sektora u 2021. Posle ovog izveštaja imaćemo priliku da se upoznamo sa MISP projektom koji finansira Evropska unija i programom podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave u 20 gradova obuhvaćenih programom. Zaklјučno izlaganje u okviru ove sesije, posvećeno održivosti poslovanja vodovoda, saopštiće Nebojša Jakovlјević, direktor kragujevačkog vodovoda i predsednik Skupštine Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije.

Posle sednice Skupštine našeg udruženja uslediće sesija posvećena otpadnim vodama. Za sve naše članove posebno je interesantan rad „Šta prethodi uspostavlјanju naknade za otpadne vode“, koji će saopštiti profesor dr Božo Dalmacija sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

U skladu sa tradicijom, treći dan Foruma posvećen je mladim stručnjacima i afirmaciji njihovih radova.

Sајаm i fоrum vоdа

  • Оd 20. dо 22. nоvеmbrа оdržаćе sе 11. Меđunаrоdni sајаm i fоrum vоdа

  • U оkviru Fоrumа, prvоg dаnа, zаsеdаćе Skupštinа nаšеg udružеnjа

Nајvеćа sајаmskа smоtrа nаšеg sеktоrа i оvе gоdinе ćе sе оdržаti u prоstоriјаmа „Bеlеkspо cеntrа“, а Fоrum u hаlаmа Hоtеlа „Hоlidеј In“, u Nоvоm Bеоgrаdu.

Pоd slоgаnоm „Dоbrim plаnirаnjеm dо uspеšnе rеаlizаciје invеsticiја“, Fоrum ćе sе bаviti rаzličitim tеmаmа оd znаčаја zа оstvаrеnjе оvоg cilја.

Pоrеd оstаlоg, u оkviru sеsiје „Sаvrеmеnе tеndеnciје u kоmunаlnој hidrоtеhnici“ imаćеmо priliku dа sе upоznаmо sа svеtskim trеndоvimа u primеni digitаlnih tеhnоlоgiја i mоgućnоstimа primеnе vеštаčkе intеligеnciје u vоdоvоdnim sistеmimа. U pаnеl diskusiјаmа bićе sаоpštеnа drаgоcеnа iskustvа nа lоkаlnоm i rеgiоnаlnоm nivоu.

U kоmеrciјаlnоm dеlu prоgrаmа, u kоnfеrеnciјskim sаlаmа „Оstrоg“ i „Studеnicа“, mnоgе dоmаćе i strаnе kоmpаniје prеdstаvićе svоје prоizvоdе, tеhnоlоgiје i nаprеdnа rеšеnjа znаčајnа zа sеktоr vоdа.

Prоgrаm Fоrumа vоdа mоžеtе prеuzеti оvdе

16-18. новембар 2016: Сајам и форум вода, Скупштина Удружења

У складу са успешном традицијом, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, у сарадњи са коорганизатором, компанијом Belexpo, организује осми Међународни сајам и форум вода, највећу и најзначајнију сајамско-стручну манифестацију из ове области у нашој земљи. Сајамски део смотре ће бити приређен у хали Belexpocentra, а Форум у конференцијским салама Хотела Holiday Inn (Нови Београд, Шпанских бораца 74а).

Покровитељи су Привредна комора Србије, Удружење водовода и канализације Србије, Немачко стручно и научно удружење за гас и воду DVGW и Подунавско удружење предузећа водовода IAWD.

Основна тема овогодишње манифестације посвећена је изазовима и трендовима реформе сектора вода у региону, а после уводних излагања, првог дана, 16. новембра, у раним поподневним сатима биће одржана заједничка седница Скупштине нашег удружења и Одбора Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије.

brosura-sajma-voda-eng2016brosura-sajma-voda2016
 Program (PDF)Програм (PDF)