Press "Enter" to skip to content

Odgovori Vlade i ministarstava na naš apel

  • Na Apel za hitno preduzimanje mera za poslovni opstanak preduzeća vodovoda i kanalizacije do sada je stiglo pet odgovora koji otvaraju mogućnost za hitan dogovor o sadržaju i primeni odgovarajućeg paketa mera

Foto: www.srbija.gov.rs

Apel je usvojen na 11. sednici Skupštine Udruženja, 11. aprila, kao rezultat ogromne zabrinutosti zbog najavlјenog poskuplјenja energenata. Dokument možete pronaći u rubrici „Inicijative“, ili u tekstu „Apel Vladi Srbije“ od 13. aprila. Poštom smo ga poslali na adresu Kabineta Premijerke, a elektronskom poštom na istu adresu, kao i na adrese osam minstarstava.

Gotovo istovremeno sa ovim našim aktivnostima srpski vodovodi su počeli da dobijaju izvršna rešenja za naplatu naknade za zaštitu životne sredine za 2020. godinu u iznosima koji prete potpunim zatvaranjem preduzeća. O tome smo pisali u tekstu e-pisma kojim smo se obratili Vladi i ministarstvima 13. aprila, kao i u tekstu „Ekološka sistemska greška“ od 5. maja.

Početkom juna počeli su da stižu odgovori. Iz kabineta Premijerke obavešteni smo da je naš apel prosleđen ministarstvima polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, finansija i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Dopis možete pogledati u prilogu 1. Svojim dopisom (prilog 2) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nas je obavestilo da pitanja iz našeg apela ne spadaju u delokrug rada ove institucije, a Ministarstvo unutrašnjih poslova (prilog 3) se nije bavilo položajem preduzeća vodovoda, već je proverilo pravnu valјanost naplate ekološke takse, naglasivši da je Ministarstvo zaštite životne sredine obračun izvršilo na osnovu zakona i godišnjeg izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine.

Ministarstvo odbrane se u svom dopisu (prilog 4) vrlo ozbilјno pozabavilo našim apelom. Citiralo je Odluku o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu navodeći te sisteme, među ostalim i tri najveća vodovoda našeg udruženja, beogradski, novosadski i niški. Takođe, citirana je i Odluka o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije, kojom su oprema i sredstva za pronalaženje, dobijanje, prečišćavanje i dopremanje vode i filtracioni materijal, kao i voda, određeni za proizvode od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije, a proizvodnja, snabdevanje i transport vode za piće određeni su kao usluge od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije. „U tom smislu cenimo da je potrebno razmotriti predložene četiri hitne mere na nivou Vlade Republike Srbije, u cilјu nesmetanog snabdevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda, kako u miru, tako i u slučaju vanrednog ili ratnog stanja“, kaže se u dopisu.

Našim apelom ozbilјno i opširno se pozabavila Republička direkcija za vode Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (prilog 5). „Uzimajući u obzir trenutno stanje preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem i kanalizacijom, i koji u većini slučajeva obavlјaju više komunalnih delatnosti, bez adekvatnih lјudskih i finansijskih resursa za efektivno upravlјanje vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Republička direkcija za vode je aplicirala za projekat ‘EU podrška reformama u sektoru voda’, koji je počeo sa realizacijom 27. januara 2022…, a predviđeno je da traje 24 meseca“, kaže se u dopisu. U nastavku se opisuje sadržaj projekta i očekivani rezultati. O promociji ovog projekta pisali smo u tekstu „Reforme u sektoru voda“ 7. aprila, a ovom prilikom izražavamo najsnažniju podršku svim navedenim aktivnostima.

Svesni teške situacije u kojoj se nalaze država i društvo, ipak se nadamo da ćemo što pre uspostaviti aktivan dijalog sa nadležnim organima, da bismo pomogli preduzećima vodovoda da dočekaju kraj spomenutog projekta i primenu novih rešenja.